طرحها
 نمونه سوالات مبانی هنر های تجسمی برای کلیه رشته های هنر

1- مبانی هنر های تجسمی یعنی...........................................................

الف- گرافیک             ب- عناصر هنر            ج- اصول ومبانی مشترک میان هنرها         د-کادر بندی

 

2- هنر های تجسمی شامل .........................................................می باشد.

الف- طرحهای انتزاعی        ب- عکاسی . گرافیک . نقاشی . طراحی . مجسمه سازی . معماری . طراحی صنعتی

ج- طرحهای ارگانیک  وطبیعی                    د- نقش برجسته وسفالینه

 

3- هیروگلیف...........................................

الف- اولین خط ابداعی بشر به صورت تصویری وتوسط مصریان باستان استفاده می شد .      

ب- سبکی در نقاشی                      ج- در رنسانس بکار می رفت              د- خط ایران باستان

 

4- قاب تصویر یاسطحی که اثر تجسمی در آن ارایه می شود را .......... می گویند .                             الف- مربع                       ب-گالری                    ج- کارگاه                         د- کادر   

 

5- دارای جرم تیرگی وروشنی واندازه است ملموس وقابل دیدن ممکن است اثری از اابزار اثر گذارباشد.    

الف- نقطه                           ب- سطح                     ج- خط                           د- دایره

 

6- نسبی بودن عناصر بصری به چه معناست .

الف- تعادل            ب- بستگی به فاصله ما وابعاد  و کادر دارد       ج- تقارن              د- کادر

 

7- در فن چاپ و تلویزیون کدام عنصر بصری کار برد دارد؟

الف- خط                      ب- سطح                         ج- نقطه                           د- حرکت

 

8- یکی از کار برد های مهم  خط در طراحی ....................................می باشد.

الف – نسبی است           ب- کاربردی ندارد              ج- نا منظم             د- ترسیم خطوط پیرامونی

 

9- درآثار امپرسیونیستها خط .......................................................است.

الف- دارای صراحت                ب- دارای ضخامت            ج- فاقد صراحت            د- فاقدضخامت

 

10- ............................دارای دو بعد طول وعرض است.

الف- خط                        ب- نقطه                          ج- حجم                           د- سطح

 

11- سطوح اصلی شامل.........................................................می باشد.

 الف- مربع . مستطیل . دایره     ب- مثلث . دایره . مربع     ج- کره . مربع . مثلث     د- مثلث. کره .دایره

 

 12- حجم مجازی .......................................

  الف- ملموس ومادی          ب- حجم منفی              ج- حجم مثبت            د- از نظر بصری وجود دارد   

  13- حجم مثبت به .....................................................گفته می شود.

  الف- فضای اطراف اثر            ب- فضایی که حجم اشغال کرده             ج- حفره های تو خالی           د- نقش برجسته        

 

 14- پایدار ترین شکل هندسی.............................................................می باشد.

 الف- مثلث بر روی قاعده                 ب- مربع                  ج-   مستطیل                  د- استوانه

 

 15- با چه ترفند هایی حجم رابر سطح ایجاد می کنیم؟

 الف- هاشور          ب- تجمع وپراکندگی            ج- سایه روشن ، تغییر اندازه .            د- خاکستریها

 

 16- ترکیب غیر قرینه چگونه صورت می گیرد؟

 الف- براساس محور های افقی وعمودی                       ب- براساس محور های قطری     

 ج- بر اساس ارزشهای بصری عناصر                         د- براساس محور های افقی ، عمودی  و قطری

 

     17 -  در یک تقسیم بندی کلی هنرمندان مفاهیم و ویژگی های رنگ را به چند طریق بکار می برند؟

 الف – بصورت خالص                      ب- بصورت ترکیبی                          ج- واقع گرا

  د- برای توصیف موضوع اثر .عنصری نمادین واستعاری. به نمایش گذاشتن ارزش های درونی وزیبایی رنگ.

 

    18 -   چشم انسان رنگ ها را بر اساس چند خصوصیت از یکدیگر متمایز می کند ؟

الف- رنگین بودن. تیرگی وروشنی . خلوص                               ب- امواج گاما. مادون قرمز .

 ج- امواج الکتریکی . ماورای بنفش .                                        د- رنگدانه های معدنی

 

    19 -   رنگهای درجه دو از ...........................................................به وجود می آید.

الف- از ترکیب یک رنگ درجه یک ورنگ خنثی                          ب- ازترکیب دو رنگ اصلی

ج- ازترکیب رنگ مکمل                                                       د- بصورت خالص از طبیعت

 

     20-   در کدام بخش چشم سلولهای تشخیص رنگ وجود دارد؟

 الف-زجاجیه                        ب- عنبیه                        ج- قرنیه                          د- شبکیه

 

     21 -    کار سلولهای مخروطی ..............................................می باشد.

الف- تشخیص رنگها                     ب- تشخیص تیرگی وروشنی              ج- تشخیص بزرگی وکوچکی

 د-تشخیص حجم های مثبت ومنفی

 

      22 -  درآثار هنرمندان طبیعت گرا کدام ویژگی رنگ بیشتر استفاده می شود؟

 -الف – توصیف موضوع اثر               ب- نمادین واستعاری                      ج- ارزشهای درونی رنگ

 د- رنگهایی که منشا آلی دارند

 

       23-  سردترین رنگ وگرمترین رنگ در دایره رنگی کدام رنگ است؟ 

الف- آبی . قرمز            ب- سبز . نارنجی           ج- سبز آبی . قرمز           د- سبز آبی . قرمز نارنجی

 

     24-  نسبت رنگ قرمز به سبز بنا به اعدا د پیشنها دی گوته چیست؟             

الف- یک به دو                ب- نه به سه                 ج- دو به دو                   د- شش به دو

 

     25-  درجه سیری واشباع یک رنگ در مقایسه آن با چه رنگهایی سنجیده می شود ؟

 الف- رنگهایی که با سفید یا سیاه ترکیب شده باشد.                           ب- رنگهای مکمل

 ج- رنگهای اصلی                                                                      د- رنگهای درجه دو

 

      26- از ترکیب سه  رنگ اصلی چه رنگی حاصل می شود؟

 الف- رنگهای درجه دو         ب- رنگهای درجه سه           ج- رنگهای مکمل         د- خاکستری تیره

 

     27 - رنگ گرم در کنار رنگ گرمتر از خودش ................ورنگ سرد در کنار سرد تر از خودش ................است.

 الف- سرد وگرم            ب- گرم وگرمتر                  ج- گرم وسرد                   د- سرد وسرد تر

 

    28- رنگهای درجه دو شامل................................... می باشد.

 الف- سبز . آبی . نارنجی                 ب- سبز . نارنجی . بنفش                    ج- زرد . نارنجی . آبی

 د- قرمز . سبز . بنفش

 

      29-  شدید ترین کنتراست میان کدام دسته رنگهاست ؟

 الف- رنگهای مکمل       ب- رنگهای ثانویه              ج- رنگهای اصلی            د- رنگهای تیره

 

      30- شیی قرمز کدام امواج نوری را به خود جذب می کند؟

  الف -  امواج بلند         ب- امواج متوسط             ج-تمام  امواج  نوری          د- امواج کوتاه ومتوسط

                      

 31- در دایره رنگی رنگهای مکمل چگونه قرار گرفته اند؟

 الف- مجاور                      ب- محیطی                      ج- قطری                       د- مرکزی

 

 32- بطور کلی رنگها در زمینه تیره تر از خود ...............................................به نظر می آیند .

 الف- درخشانتر ، بزرگتر ، نزدیکتر                                      ب- دور تر ، خاموشتر ، کوچکتر

 ج- تیره تر ، بزرگتر ، دورتر                                              د- کوچکتر ، نزدیکتر ، روشنتر-  

 

 33-  تاثیر ذهنی رنگ آبی برابر است با   ........................................................

 الف- نیرو مند ، فعال وپر تحرک                                        ب- ذکاوت ودانایی، روشنایی روز

  ج- آرام ، تفکر بر انگیز ،منطقی                                         د- روشنایی روز ، نیرومند    

 

 34- از تجزیه نور سفید  توسط منشور چه حاصل می شود؟

 الف- امواج گاما    ب- امواج مادون قرمز     ج- نور سفید     د – طیف های رنگی نور مریی می شود    

 

  35- ترکیب کاهشی عبارت است از..................................................

 الف- هرگاه نتیجه  ترکیب حاصله تیره تر شود .               ب- هر گاه نتیجه ترکیب خاکستری شود.

 ج- هرگاه نتیجه ترکیب روشنتر شود.                      د- ترکیب یک رنگ درجه یک و دو.                

 

  36- رنگ روغنی از مخلوط مواد رنگین با ..........................................حاصل می شود.

  الف- بست ها                ب- صمغ گیاهان                 ج- اکرولیک         د- روغنهای خشک شونده

 

 37- در رنگ آمیزی پارچه و کاغذ از چه نوع رنگی استفاده می شود؟ 

الف- رنگهای روغنی           ب- رنگهای جوهری            ج- رنگهای درجه دو        د- رنگهای اصلی

 

38- اگر منبع نوری با طول موج بلند رابر صفحه قرمز بتابانیم چگونه دیده می شود؟

 الف- قرمز دیده می شود      ب- روشن دیده می شود       ج- تیره دیده می شود     د- دیده نمی شود

 

 39- نیکلا پوسن در تابلو داوری حضرت سلیمان از چه ویژگی رنگی استفاده کرده؟

 الف- توصیف موضوع اثر      ب- ازشهای درونی رنگ         ج- ترکیب مکمل      د- نمادین واستعاری

 

40- از ترکیب  منبع نوری سبز وبنفش چه رنگی حاصل می شود؟

 الف- سفید                      ب- ارغوانی                         ج- زرد                 د- آبی فیروزه

 

 41- از ترکیب طلقهای رنگی و ماژیک های رنگی چه ترکیبی  حاصل می شود؟

 الف- ترکیب کاهشی         ب- ترکیب افزایشی              ج- ترکیب مکمل        د- ترکیب آلی

 

 42- تمایز رنگها با چه مواردی صورت می گیرد؟

 الف- با رنگهای درجه یک ودو وسه                             ب- با اعداد پیشنهادی گوته

 ج- با دایره رنگی                                                    د- بواسطه فام ، تیرگی وروشنی وخلوص آنها

 

 43- ته رنگ یا فام ................................می باشد.

 الف- رنگهای جوهری             ب- رنگهای ترکیبی             ج- همان کیفیت رنگین بودن رنگهاست    

 د- درجه ای از روشنی یک رنگ که آنرا  از درجه دیگری از همان رنگ متمایز می سازد.

 

 44- منظور از خلوص رنگی چیست ؟

 الف- درجه سیری یا اشباع یک رنگ                                  ب- کیفیت رنگین بودن رنگها

 ج- ته رنگ یا فام                                                             د- میزان تیرگی وروشنی

 

 45- در آثار نقاشان پست امپر سیونیست بیشتر از چه کنتراستی استفاده شده ؟

 الف- کنتراست تیره و روشن               ب- کنتراست همزمان           ج- کنتراست مکمل

 د- کنتراست سرد وگرم         

 

 46- وقتی رنگها با سیاه یا سفید ترکیب شوند میزان کنتراست آنها ......................................می شود.

 الف- کم می شود            ب- زیاد می شود           ج- تغییری نمی کند          د- متعادل می شود

 

 47- از ترکیب افزایشی پرتو های مکمل قرمز وآبی فیروزه ای بر روی زمینه سفید ......................حاصل می شود.

 الف- آبی سایان                 ب- قرمز ارغوانی                  ج- زرد                         د- نور سفید

 

 48- دو دایره خاکستری یک سان بر روی زمینه روشن وتیره به ترتیب  چگونه به نظر می رسد ؟

 الف- یک سان وروشن          ب- تیره تر وروشنتر               ج- روشنتر وتیره تر        د- فرقی نمی کند

 

 49- پدیده تصویر جانشین در کدام هنر بیشتر کاربرد دارد ؟

 الف- سینما                      ب- انیمیشن                       ج- تلویزیون                    د- عکاسی

 

 50- تاثیر دایره با چه رنگی بیشتر است؟

 الف- قرمز                       ب- آبی                         ج- زرد                       د- طلایی

 

تمرینات عملی

51- با تکرار وتوالی خطوط ایجاد حرکت والقای موج راتجربه کنید . هدف ایجاد تعادل ، ریتم .    

52- با تجمع وپراکندگی نقاط مختلف القای عمق وبرجستگی را تجربه کنید. هدف وحدت وحرکت.

53- با ترکیب سطوح دلخواه ایجاد ریتم را تجربه کنید. هدف حرکت وتعادل .

54- با حذف قسمتهایی از یک شکل هندسی دلخواه و اضافه کردن بخشهایی به آن شکل ابداعی جدیدی را تجربه کنید. هدف ایجاد تعادل باچیدن اشکال مختلف  .

 55- در کادر16 در 16 با طرح دلخواه  رنگهای سرد را کنار هم تجربه کنید. هدف : توانایی کنار هم قرار دادن رنگها.

 

                                                                طراح سوالات: سیما سجادیان

                                با آرزوی موفقیت روز افزون شما عزیزان

 

 

         

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم دی ۱۳۹۰ساعت 21:31  توسط سیما سجادیان |